Wednesday, May 19, 2010

超神準星座分析


您的顯性性格:
樂觀自我:21.6%
脾氣暴躁:20.7%
驕傲自信:19.3%
領導奇才:14.1%
王者風範:10.0%

您的隱性性格
自以為是:6.9%
沙文主義:4.0%
堅守理念:1.4%
專制獨裁:0.8%
慷慨熱情:0.5%
不拘小節:0.2%
主觀霸道:0.0%
自大自傲:0.0%


哇咧, 放眼看下去還真的沒有多少好的.

獅子座的宿命?

No comments:

Post a Comment

夫君子之行, 靜以修身, 儉以養德. 非澹泊無以明志, 非寧靜無以致遠. 夫學須靜也, 才須學也. 非學無以廣才, 非靜無以成學. 慆慢則不能研精, 險燥則不能理性. 年與時馳, 志與歲去, 遂成枯落, 悲嘆窮廬, 將復何及也!

--- 《誡子書》 諸葛亮