Thursday, May 20, 2010

鏡子裡的是誰

我是誰 你是否常常這樣問自己
我是誰 總是活在別人的期望裡
我是誰 是誰又擅自幫你定義了
你是誰 只有不是自己才安全

謝謝你.

我總是, 沒有誠心地這樣告訴你. 每當我沒辦法承受周遭一切的時候, 你會代替我去面對這些. 即使感覺不好, 即使委屈許多, 你還是毫無怨言的抗下這一切, 讓我心裡好受些.

對不起.

我總是, 沒辦法坦誠地向你道歉. 在緊要關頭, 你都是獨自去承受挑戰, 而我因為害怕, 因為逃避, 躲了起來. 沒有在乎你的感受, 沒有細想你的難處. 懦弱的我, 受到你的照顧, 還一副理所當然的態度.

我愛你.

我總是, 沒辦法率直地向你傳達. 我一直以為, 我的缺陷, 我的短處, 都是因為你帶來的. 我恨你, 我討厭你, 我拒絕接受你. 殊不知, 我的不一樣, 其實是我最大的恩賜. 而你, 也是我無法分割的自我.

請原諒我.

我愛你, 對不起, 謝謝你.

我是誰 這個問題困擾你多少天多少夜
我是誰 誰有資格決定你怎樣才是對
我是誰 我是誰我是誰

我就是我
你就是你

認真做自己的人最美麗


No comments:

Post a Comment

夫君子之行, 靜以修身, 儉以養德. 非澹泊無以明志, 非寧靜無以致遠. 夫學須靜也, 才須學也. 非學無以廣才, 非靜無以成學. 慆慢則不能研精, 險燥則不能理性. 年與時馳, 志與歲去, 遂成枯落, 悲嘆窮廬, 將復何及也!

--- 《誡子書》 諸葛亮